Για την ενεργο αναμιξη της Ε.Ε. στο Κυπριακο

Announcement by OPEK

on the active involvement of the EU in the Cyprus issue

16 October 2013

 

20131016 AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΟΜΠΟΙ_EN_IN FRONTOPEK welcomes the statement by European Council President Van Rompuy, after his discussion with President N. Anastasiades in Nicosia, that will monitor personally and very closely the negotiations on the Cyprus issue.

OPEK stands in favour of the active involvement of the European Union to the efforts to find a solution to the Cyprus issue as it will constitute the catalyst to overcome issues that are at the core of the problem and links with the wider European interests vital to the security and stability in the region. In addition, the presence of the EU is necessary to address issues arising from the status of Cyprus as an EU Member State.

The EU involvement needs to be expressed with the appointment of a specialist at the table of negotiations. A European political figure with prestige and action in similar conflict problems should be able to attend the negotiations under the auspices of the UN to submit ideas and proposals on the negotiating table.

The Board of OPEK believes that the discussion between President N. Anastasiades and H. van Rompuy is an important first step, so now, in the early stages of negotiations on Cyprus, to be contacted a political debate at the European Council in December in order to obtain a commitment from the EU at the highest level.

ANΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ ΟΠΕΚ

ΓΙΑ ΤHN ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

16 Οκτωβρίου 2013

20131016 AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΟΜΠΟΙ_EN_IN FRONTΤο ΔΣ του ΟΠΕΚ χαιρετίζει τη δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαμ Βαν Ρομπόι, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη στη Λευκωσία, ότι θα παρακολουθεί προσωπικά και πολύ στενά τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Ο ΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι η ενεργός ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση του Κυπριακού θα αποτελέσει τον καταλύτη για να ξεπεραστούν ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα του προβλήματος, σε διασύνδεση με τα ευρύτερα ζωτικά ευρωπαϊκά συμφέροντα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ταυτόχρονα η παρουσία της Ε.Ε. είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν πτυχές που απορρέουν από την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ένωσης.

Η ανάμιξη της Ε.Ε. χρειάζεται να εκφραστεί συγκεκριμένα με τον διορισμό ενός ειδικού απεσταλμένου στο τραπέζι των συνομιλιών. Μια ευρωπαϊκή πολιτική προσωπικότητα με κύρος, αποδοχή και δράση σε ανάλογης εμβέλειας προβλήματα διένεξης, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρευρίσκεται στις συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να καταθέτει ιδέες και προτάσεις στο τραπέζι των συνομιλιών.

Το Δ.Σ. του ΟΠΕΚ θεωρεί ότι οι συνομιλίες του προέδρου Ν. Αναστασιάδη με τον Χ. βαν Ρομπόι αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, ώστε τώρα, στα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, να διεξαχθεί μια πολιτική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για να υπάρξει δέσμευση από το σύνολο της Ε.Ε. στο ανώτατο επίπεδο και ώθηση στη δυναμική της επίλυσης.

Κυριάκος Πιερίδης, πρόεδρος                               Γιώργος Ευσταθίου, γενικός γραμματέας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s