Καταστατικο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ (ΟΠΕΚ)

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

1.Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Ε.Κ.». 2. Η επωνυμία του Ομίλου για τις διεθνείς σχέσεις αποδίδεται, κατά περίπτωση, σε πιστή μετάφραση. 3. Ο Όμιλος έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του Ομίλου, το έτος ίδρυσης του και παράσταση στοχαζόμενου άνδρα από αρχαίο νόμισμα του Ρηγίου.

 

Άρθρο 2

Σκοπός – Μέσα

1. Σκοπός του Ομίλου είναι η δημιουργία ενός βήματος προβληματισμού που θα συμβάλει στην κινητοποίηση των δυνάμεων του τόπου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση των εθνικών, οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας, στη διαμόρφωση προτάσεων προς την κατεύθυνση του συνολικού εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Κοινωνίας, και στην κατά το δυνατό ευρύτερη διάδοση και μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτού του προβληματισμού. 2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Όμιλος μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του ή άλλους πολίτες, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές ομάδες ή σωματεία, να εκδίδει περιοδικά και κάθε φύσεως έντυπα, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό έντυπο ή ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με την μορφή διαλέξεων, συζητήσεων ή συνεδρίων, και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Η έκδοση περιοδικών και η παραγωγή ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού δεν θα έχει εμπορικό/κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

1. Μέλος του Ομίλου μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που αποδέχεται τις βασικές αρχές που περιέχονται στο Καταστατικό. 2. Τα μέλη του Ομίλου είναι ισότιμα και έχουν δικαίωμα:

– να μετέχουν στην εκλογή των Οργάνων του Ομίλου και να εκλέγονται σε αυτά,

– να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και στις δραστηριότητες του Ομίλου,

– να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, και

– να ελέγχουν τα βιβλία του Ταμείου και των Πρακτικών του Ομίλου.

Άρθρο 4

Οργάνωση – Διοίκηση – Εκπροσώπηση

1. Όργανα του Ομίλου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγχτική Επιτροπή. 2. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συνιστώνται περιφερειακά ή βοηθητικά όργανα.

Άρθρο 5

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Όμιλος διοικείται από ενιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η άσκηση όλων των εξουσιών πλην εκείνων που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, και ιδίως:

– η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού.

– η εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ο καθορισμός της δραστηριότητας του Ομίλου σύμφωνα με αυτές.

– η ανάληψη, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, πρωτοβουλιών και η διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου.

– η σύνταξη του Απολογισμού και του Προγράμματος Δράσης, που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση…

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία. Οι επιλαχόντες κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του και καταλαμβάνουν κατά τη σειρά της εκλογής τους τις θέσεις τακτικών μελών του, που τυχόν αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας του…..4. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους του σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή του και οργανώνεται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία… 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου…Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του… 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει Κανονισμό, ο οποίος να ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας του. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται και τροποποιείται σε ειδική συνεδρίαση του που απαιτεί την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου…7. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο επίσημο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται στην επόμενη και μετά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 6

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο προς τα έξω, καθώς και δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής. 2. Ο Πρόεδρος:

– διευθύνει τις εργασίες και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

– εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο Απολογισμού και Προγραμματισμού που υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση,

– συνυπογράφει με τον Ταμία τον Οικονομικό Απολογισμό και τον προϋπολογισμό που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,

– συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Ομίλου καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

– συνυπογράφει με τον Ταμία όλες τις οικονομικές πράξεις (εσροές και εκροές) με αντικείμενο μεγαλύτερο από ποσόν που καθορίζεται για κάθε διαχειριστικό έτος με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

– παρακολουθεί όλες γενικά τις δραστηριότητες του Ομίλου και των Οργάνων του και έχει την ευθύνη για όλες τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο μέρος του Ομίλου ή σε υπάλληλο του Ομίλου.

Άρθρο 7

Ταμίας

1. Ο Ταμίας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Οικονομικό Απολογισμό και το σχέδιο Προϋπολογισμού που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 2. Ο Ταμίας υποχρεούται να τηρεί τους λογαριασμούς, τα παραστατικά και τα Οικονομικά Βιβλία του Ομίλου. Ποσά μεγαλύτερα ορίου το οποίο καθορίζεται για κάθε διαχειριστικό έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι κατατεθειμένα σε τρεχούμενο τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τηρούνται επ’ ονόματι του Ομίλου και η διαχείριση τους γίνεται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ομίλου. 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη του Ομίλου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους και σε έκτακτη σύνοδο όπως προβλέπεται από το Καταστατικό. Ο τόπος σύγκλησης των τακτικών συνόδων της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι έκτακτες σύνοδοι συνέρχονται στην έδρα του Ομίλου.

Άρθρο 9,

Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Ομίλου γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με βάση τους επισήμους καταλόγους των μελών και τα βιβλία του Ταμείου…2. Τις εκλογές διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από το εκλογικό σώμα. Η Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγχτικής Επιτροπής είναι πενταμελής. Το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής που έχει πλειοψηφήσει αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της… 3. Κάθε εκλογέας μπορεί να τοποθετήσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι ένα (1) για την εκλογή μελών της Εξελεγχτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10

Επίτιμα Μέλη

Ο Όμιλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, μπορεί να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του πολίτες που συμβάλλουν ή έχουν συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του.

Άρθρο 11

Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΟΠΕΚ σύμφωνα με τον Νόμο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου 1849/ 17 Νοεμβρίου 1997.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ (ΟΠΕΚ)

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

1.Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Ε.Κ.». 2. Η επωνυμία του Ομίλου για τις διεθνείς σχέσεις αποδίδεται, κατά περίπτωση, σε πιστή μετάφραση. 3. Ο Όμιλος έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του Ομίλου, το έτος ίδρυσης του και παράσταση στοχαζόμενου άνδρα από αρχαίο νόμισμα του Ρηγίου.

 

Άρθρο 2

Σκοπός – Μέσα

1. Σκοπός του Ομίλου είναι η δημιουργία ενός βήματος προβληματισμού που θα συμβάλει στην κινητοποίηση των δυνάμεων του τόπου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση των εθνικών, οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας, στη διαμόρφωση προτάσεων προς την κατεύθυνση του συνολικού εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Κοινωνίας, και στην κατά το δυνατό ευρύτερη διάδοση και μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτού του προβληματισμού. 2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Όμιλος μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του ή άλλους πολίτες, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές ομάδες ή σωματεία, να εκδίδει περιοδικά και κάθε φύσεως έντυπα, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό έντυπο ή ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με την μορφή διαλέξεων, συζητήσεων ή συνεδρίων, και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Η έκδοση περιοδικών και η παραγωγή ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού δεν θα έχει εμπορικό/κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

1. Μέλος του Ομίλου μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που αποδέχεται τις βασικές αρχές που περιέχονται στο Καταστατικό. 2. Τα μέλη του Ομίλου είναι ισότιμα και έχουν δικαίωμα:

– να μετέχουν στην εκλογή των Οργάνων του Ομίλου και να εκλέγονται σε αυτά,

– να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και στις δραστηριότητες του Ομίλου,

– να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, και

– να ελέγχουν τα βιβλία του Ταμείου και των Πρακτικών του Ομίλου.

Άρθρο 4

Οργάνωση – Διοίκηση – Εκπροσώπηση

1. Όργανα του Ομίλου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγχτική Επιτροπή. 2. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συνιστώνται περιφερειακά ή βοηθητικά όργανα.

Άρθρο 5

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Όμιλος διοικείται από ενιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η άσκηση όλων των εξουσιών πλην εκείνων που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, και ιδίως:

– η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού.

– η εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ο καθορισμός της δραστηριότητας του Ομίλου σύμφωνα με αυτές.

– η ανάληψη, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, πρωτοβουλιών και η διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου.

– η σύνταξη του Απολογισμού και του Προγράμματος Δράσης, που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση…

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία. Οι επιλαχόντες κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του και καταλαμβάνουν κατά τη σειρά της εκλογής τους τις θέσεις τακτικών μελών του, που τυχόν αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας του…..4. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους του σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή του και οργανώνεται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία… 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου…Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του… 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει Κανονισμό, ο οποίος να ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας του. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται και τροποποιείται σε ειδική συνεδρίαση του που απαιτεί την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου…7. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο επίσημο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται στην επόμενη και μετά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 6

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο προς τα έξω, καθώς και δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής. 2. Ο Πρόεδρος:

– διευθύνει τις εργασίες και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

– εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο Απολογισμού και Προγραμματισμού που υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση,

– συνυπογράφει με τον Ταμία τον Οικονομικό Απολογισμό και τον προϋπολογισμό που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,

– συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Ομίλου καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

– συνυπογράφει με τον Ταμία όλες τις οικονομικές πράξεις (εσροές και εκροές) με αντικείμενο μεγαλύτερο από ποσόν που καθορίζεται για κάθε διαχειριστικό έτος με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

– παρακολουθεί όλες γενικά τις δραστηριότητες του Ομίλου και των Οργάνων του και έχει την ευθύνη για όλες τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο μέρος του Ομίλου ή σε υπάλληλο του Ομίλου.

Άρθρο 7

Ταμίας

1. Ο Ταμίας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Οικονομικό Απολογισμό και το σχέδιο Προϋπολογισμού που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 2. Ο Ταμίας υποχρεούται να τηρεί τους λογαριασμούς, τα παραστατικά και τα Οικονομικά Βιβλία του Ομίλου. Ποσά μεγαλύτερα ορίου το οποίο καθορίζεται για κάθε διαχειριστικό έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι κατατεθειμένα σε τρεχούμενο τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τηρούνται επ’ ονόματι του Ομίλου και η διαχείριση τους γίνεται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ομίλου. 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη του Ομίλου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους και σε έκτακτη σύνοδο όπως προβλέπεται από το Καταστατικό. Ο τόπος σύγκλησης των τακτικών συνόδων της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι έκτακτες σύνοδοι συνέρχονται στην έδρα του Ομίλου.

Άρθρο 9,

Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Ομίλου γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με βάση τους επισήμους καταλόγους των μελών και τα βιβλία του Ταμείου…2. Τις εκλογές διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από το εκλογικό σώμα. Η Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγχτικής Επιτροπής είναι πενταμελής. Το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής που έχει πλειοψηφήσει αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της… 3. Κάθε εκλογέας μπορεί να τοποθετήσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι ένα (1) για την εκλογή μελών της Εξελεγχτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10

Επίτιμα Μέλη

Ο Όμιλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, μπορεί να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του πολίτες που συμβάλλουν ή έχουν συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του.

Άρθρο 11

Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΟΠΕΚ σύμφωνα με τον Νόμο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου 1849/ 17 Νοεμβρίου 1997.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s